Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Obec Kraskovo v súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení oznamuje, že 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kraskove sa bude konať dňa 27.03.2021 (v sobotu) o 17.00 hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Plán zasadnutia a činnosti obecného zastupiteľstva na rok 2021
5. Oznámenie s priebežnými výsledkami sčítania obyvateľstva
6. Návrh plánu realizácie projektu – prístrešky v oddychovej zóne
7. Oboznámenie s projektom na rekonštrukciu obecnej studničky
8. Návrh uznesení
9. Diskusia
10. Záver

Zverejnené na úradnej tabuli v obci Kraskovo:  23.03.2021